fbpx

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
MELIK SHOES B.V. 2019

[us_separator size=”small” show_line=”1″ css=”.vc_custom_1558684110127{margin-bottom: 20px !important;}”]

Algemene voorwaarden Melik Shoes B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Melik Shoes B.V. en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Melik Shoes B.V. overeengekomen worden.

1.2 Onder “de afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, danwel een ieder die met Melik Shoes B.V. een overeenkomst aangaat of wil aangaan.

1.3 Indien Melik Shoes B.V. niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Melik Shoes B.V. het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige wel van kracht.

1.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, bindt Melik Shoes B.V. niet, tenzij deze schriftelijk door Melik Shoes B.V. zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Melik Shoes B.V. een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Melik Shoes B.V. niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1 Elke schriftelijke offerte is volledig vrijblijvend. Onze tarieven en catalogi betekenen geen offerte en kunnen zonder voorbericht gewijzigd worden. Onze prijzen zijn geldig op het ogenblik van opdrachtbevestiging. Bij uitgifte van nieuwe prijslijsten vervallen alle vorige, zonder dat prijswijzigingen enig recht geven tot aanpassing van vroegere orders.

2.2 Melik Shoes B.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te laten leveren, of betaling vooraf te verlangen.

2.3 Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.4 Melik Shoes B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.5 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, brandstof- verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.6 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Melik Shoes B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Melik Shoes B.V. anders aangeeft. 2.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Melik Shoes B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Melik Shoes B.V. een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Melik Shoes B.V. met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De overeenkomst tussen Melik Shoes B.V. en de afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van een orderovereenkomst anders voorvloeit of indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar aantekent.

3.2 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur als opdrachtbevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Melik Shoes B.V. slechts voor zover zij door Melik Shoes B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 Iedere contractbreuk, ongeacht of dit geheel of gedeeltelijk een aangenomen order vernietigt, geeft Melik Shoes B.V. recht op een forfaitaire schadevergoeding van 35% (vijfendertig honderdste) van de waarde van de bestelling. Alle buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de afnemer. Wij behouden ons het recht voor de uitvoering van de overeenkomsten te vorderen.

3.5 Indien Melik Shoes B.V. gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan de Melik Shoes B.V. ter beschikking heeft gesteld.

3.6 Melik Shoes B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Overeengekomen prijzen kunnen worden verhoogd op grond van overheidsvoorschriften of andere dwingende maatregelen, zoals stijging van de prijs van de grondstoffen, lonen, transport of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzien waren, zonder dat koper daaraan recht tot ontbinding van de overeenkomst kan ontlenen.

4.2 Prijswijzigingen om andere redenen, zoals verhoging van inkoop en brandstofprijzen, ook wanneer die het gevolg zijn van wijziging in valutaverhoudingen, binden afnemer evenzeer, tenzij anders is overeengekomen.

4.3 Voor directe orders welke afnemer rechtstreeks plaatst in de B2B shop zijn de getoonde prijzen excl BTW van toepassing. Eventuele afwijkende prijzen welke bij een voororder zijn overgekomen zijn alleen van toepassing op betreffende voororder en vormen derhalve geen precedent voor directe orders.

Artikel 5 – Reclamaties

5.1 Reclamaties inzake foutieve leveringen betreffen uitsluitend klachten die na aftekening van de aftekenlijst van de vervoerder kunnen worden geconstateerd: beschadigde goederen in de colli, het in de colli ontbreken van bestelde en wel op de pakbon voorkomende goederen, dan wel toezending van verkeerde goederen. Bij iedere levering is een “afwijking” van 2% in aantallen of op kleine beschadigingen die onderhevig zijn het productieproces geaccepteerd. Daarboven heeft de afnemer recht op het indienen van een reclamatie. Reclamaties worden door Melik Shoes B.V. opgelost door betreffende goederen/series om te ruilen door eenzelfde of gelijkwaardig product.

5.2 De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals juiste goederen verzonden, beschadigingen en/of onvolledigheden. In geval van een foutieve levering dient dit direct schriftelijk aan Melik Shoes B.V. te worden gemeld, indien niet mogelijk, binnen een termijn van vijf werkdagen. De reclamatie dient vergezeld te gaan van opgave van het factuurnummer waaronder de zending is verstuurd en aangeven van gebreken.

5.3 Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

5.4 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de afnemer partij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

5.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Melik Shoes B.V. daardoor gevallen, integraal voor rekening van de afnemer.

5.6 Indien en voor zover de reclamatie door Melik Shoes B.V. gegrond wordt bevonden zal Melik Shoes B.V., naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

5.7 Retournering van het verkeerd geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Melik Shoes B.V..

5.8 Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum middels storting of overmaking op een door Melik Shoes B.V. aangewezen bankrekening. De op de bankafschriften van Melik Shoes B.V. vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

6.2.1 In aanvulling op artikel 6.1 geldt dat Melik Shoes B.V. bij bestellingen met een orderwaarde groter dan EUR 50.000,– en bij alle orders van niet-Nederlandse opdrachtgevers een aanbetaling van 35% van de totale orderwaarde verlangd. Deze aanbetaling dient binnen 10 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging te worden voldaan op een door Melik Shoes B.V. aangewezen bankrekening. Pas na ontvangst van de betaling zal de order in productie worden genomen en kan een leverdatum worden afgegeven. Na gereed komen van de productie dient het restant zijnde 65% van de totale orderwaarde worden voldaan. Pas na ontvangst van het volledige factuurbedrag worden de goederen voor transport aangemeld en naar afnemer verzonden.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
6.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

6.4 Bij niet tijdige betaling is afnemer aan Melik Shoes B.V. zonder aanzegging een rente verschuldigd van 2% per maand over het te vorderen bedrag. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Voor elke betalingsherinnering, aanmaning c.q. correspondentie die wij aan u moeten richten wegens uitblijven van uw betaling, worden EUR 85,– administratiekosten in rekening gebracht. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Melik Shoes B.V. verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld.

Onze debiteuren worden beheerd door Van der Sanden Incasso in Drunen.

6.5 Als de waarde van de aan Melik Shoes B.V. verleende zekerheden meer dan 10% hoger ligt dan de vorderingen, zal Melik Shoes B.V. op verzoek van de afnemer tot deze waarde zekerheden naar keuze vrijgeven.

6.6 Betalingen per cheque of wissel gelden pas als voldaan, na verzilvering van de wissel.

6.7 Indien Melik Shoes B.V. daartoe aanleiding ziet, kan Melik Shoes B.V. nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

6.8 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1 Het eigendom voor de geleverde goederen blijft voorbehouden als zekerheid voor alle aanspraken ten aanzien van de afnemer, die ons uit de huidige en toekomstige zakelijke relatie tot de verrekening van alle saldi toekomen.

7.2 Door Melik Shoes B.V. geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud
vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3 De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Melik Shoes B.V. veilig te stellen.

7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om Melik Shoes B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5 De afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Melik Shoes B.V. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Melik Shoes B.V. gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de afnemer zich er jegens Melik Shoes B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

7.6 Voor het geval Melik Shoes B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Melik Shoes B.V. en door Melik Shoes B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Melik Shoes B.V. zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 – Levertijd

8.1 Alle door Melik Shoes B.V. genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Melik Shoes B.V. bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Melik Shoes B.V. schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

8.2 Overschrijding van de door Melik Shoes B.V. opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst danwel een daarmee samenhangende overeenkomst. 8.3 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Melik Shoes B.V.

Let wel: hiervoor wordt de afnemer 35% schadevergoeding in rekening gebracht.

8.4 Melik Shoes B.V. zal de afnemer schriftelijk informeren over de verwachte leveringstermijn.

Artikel 9 – Levering

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering van een voororder plaats op één adres en franco huis voor afnemers met een afleveradres in Nederland. Levering van voororders voor afnemers met een afleveradres buiten Nederland worden af magazijn geleverd. (Na)bestellingen eventueel via de B2B webshop worden af magazijn geleverd. Transport- en handlingskosten zullen worden doorberekend. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.

9.2 Indien is overeengekomen dat leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Melik Shoes B.V. de leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de eventueel voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Melik Shoes B.V. gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

9.3 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem binnen 7 dagen worden afgenomen, worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. De hiermee gemoeide kosten worden in rekening gebracht voor de afnemer.

Artikel 10 – Transport

10.1 Melik Shoes B.V. bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, tenzij door de afnemer anders bepaald. Verzending/ vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. Melik Shoes B.V. is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten, indien en voor zover Melik Shoes B.V. zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Melik Shoes B.V. brengt verzendkosten in rekening voor bestellingen met een orderwaarde kleiner
dan € 1.800,–. De hoogte van de verzendkosten zijn gebaseerd op de algemeen geldende prijzen van Post.nl pakketservice. Hierover is geen correspondentie mogelijk. Tarieven zijn bij Melik Shoes B.V. opvraagbaar.

Artikel 11 – Ruilen en retourneren

11.1 Uitsluitend na overleg en akkoord van Melik Shoes B.V. kan afnemer goederen die maximaal 180 dagen tevoren geleverd zijn retourneren en omruilen.

11.2 De te retourneren goederen worden door afnemer aangemeld in het persoonlijke account van de Melik Shoes B2B shop.

11.3 De goederen dienen te worden geretourneerd naar het volgende adres:
Melik Shoes BV, Hectorstraat 17. 5047 RE Tilburg. De transportkosten zijn voor rekening van afnemer.

11.4 Voor het ruilen van series goederen zal een bedrag ad € 150,– handlingskosten worden gefactureerd.

11.5 Indien afnemer een serie goederen ouder dan 180 dagen wenst om te ruilen, zal een standaard terugname prijs ad € 20,– per paar worden gehanteerd. De vervangende goederen dienen in de B2B shop te worden besteld voor de getoonde prijs in de B2B shop.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Indien Melik Shoes B.V. door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Melik Shoes B.V. gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Melik Shoes B.V. op betaling door de afnemer voor reeds door Melik Shoes B.V. verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Melik Shoes B.V. alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Melik Shoes B.V. tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor Melik Shoes B.V. haar verplichtingen jegens de afnemer in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

Artikel 13 – Garantie

13.1 Melik Shoes B.V. geeft garantie op de door haar geleverde goederen tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Melik Shoes B.V. naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, danwel de goederen zal vervangen. Aard, ontstaan en toedracht van het aangetroffen “ongemak” wordt door Melik Shoes B.V. oprecht beoordeeld. Producten die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Melik Shoes B.V.. Gebreken dienen schriftelijk bij Melik Shoes B.V. te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen.

13.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Melik Shoes B.V. zijn gewijzigd of worden onderhouden.

13.3 Voldoening aan haar garantieverplichtingen door Melik Shoes B.V., geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Melik Shoes B.V. niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

13.4 Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Melik Shoes B.V. in rekening worden gebracht.

13.5 De door Melik Shoes B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Melik Shoes B.V. kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

13.6 De in dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 4 maanden na
levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Melik Shoes B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

13.7 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de afnemer en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Melik Shoes B.V., de afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

13.8 Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door
of het gevolg is van omstandigheden waar Melik Shoes B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

13.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de afnemer in rekening gebracht worden.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 Indien Melik Shoes B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

14.2 Melik Shoes B.V. is nimmer verplicht tot vergoeding van indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Melik Shoes B.V.. Mocht Melik Shoes B.V. toch aansprakelijk worden gesteld, reikt de aansprakelijkheid altijd tot een maximum van het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten, gevolgschade e.d.) door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3 Melik Shoes B.V. is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Melik Shoes B.V. toerekenbare opzet of bewuste roekeloosheid. In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan de dekking van de Melik Shoes B.V. afgesloten verzekering.

14.4 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Melik Shoes B.V. geleverde goederen, is Melik Shoes B.V. niet aansprakelijk.

14.5 De afnemer vrijwaart Melik Shoes B.V. en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Melik Shoes B.V. geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Melik Shoes B.V. en/of door haar ingeschakelde derden.

Artikel 15 – Ontbinding/Beëindiging

15.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

  • a. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
  • b. Melik Shoes B.V. goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
  • c. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
  • d. de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
  • e. van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

15.2 Melik Shoes B.V. is in de art.14.1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
b. enig door de afnemer aan Melik Shoes B.V. verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of
c. het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

15.3 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Artikel 16 -Algemeen

16.1 De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 18 Vindplaats en wijziging voorwaarden

18.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

18.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Melik Shoes B.V..
De

Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.